برنامه پزشكان زنان بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشكان زنان بيمارستان ميلاد تهران

ایام هفته زنان و زايمان-طبقه۴
شنبه
دكتر ابراهيمي(۱۱-۸)
دكتر عزيزخاني (۱۲-۹)
دكتر قاضي زاده(۱۲-۸)(يك هفته درميان)
دكتر رحيم زاده (۱۲-۹)(يك هفته درميان)
دكتربهين آئين (۱۲-۹)
دكتر اسلامي (۱۲-۹)
دكتررادمهر(۱۸:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر صديقي مقدم(۱۸:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر حدادي (۱۶-۱۴)
دكتر محمدي (۱۷-۱۴)
یک شنبه
دكتر فرج زاده(۱۴-۱۰)
دكتر سنگول(۱۲-۹)
دكترخاكبازان(۱۲-۹)
دكتر نخستين پناهي(۱۲-۹)
دكتر فتحي(۱۲- ۹)
دكتر فلاح پور(۱۷-۱۴)
دكتر آريانژاد (۱۵-۱۳)
دكتر عليزاده (۱۸-۱۵)
دكتر خياط زاده( ۱۶:۳۰-۱۳)
دو شنبه
دكتر صدري (۱۳-۹)
دكتر مهيار(۱۲-۹)
دكتر شاددل(۱۳:۳۰-۸)
دكتربنائي(۱۲-۹:۳۰)
دكتر دادخواه(۱۴-۹)
دكترهمايون فر (۱۶-۱۴)
دكتر گنجي قليچي (۱۸-۱۶)
دكتر آصفي (۱۷-۱۴)
دكتر شريعتي(۱۷-۱۴)
دكتر رضايي (۱۷-۱۴)
سه شنبه
دكتر عميد(۱۱-۸)
دكتر رحيمي(۱۱-۸) 
دكتراميري(۱۲-۸)
دكترفيض اله زاده(۱۲-۱۰)
دكتر نوري (۱۱-۹)
دكتر صابري (۱۷-۱۴)(يك هفته درميان)
دكتر عتيقه (۱۷:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر فلاح پور(۱۵:۳۰-۱۳)
دكتر استوار(۱۶-۱۴)
چهارشنبه
دكتر زنجاني (۱۲-۸)
دكتر رحيم زاده (۱۲ -۸)
دكتر ملائي (۱۲ -۸)
دكتر حاجي خان ميرزايي(۱۲-۹ )
دكتر لاله ميرزايي (۱۷:۳۰-۱۴:۳۰)
دكترسبحاني(۱۶-۱۴)
دكتر مهرداد (۱۶-۱۴:۴۵)(فلوشيپ)
دكتر فيروزي (۱۵-۱۳)
پنج شنبه
دكترلطفي(۱۲-۸)
دكترگروانچي(۱۱:۳۰-۹:۳۰)
دكتر شاددل(۱۲-۸)
دكترسيف الاسلامي(۱۲-۹)
دكتر معصومي(۱۸-۱۴)
دكتر اميدي (۱۸-۱۵)

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

برنامه پزشكان ريه بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان میلاد

ایام هفته روماتولوژي – طبقه ۵ ريه – طبقه ۵
شنبه
دكتر اعتضاد (۱۲-۹)
دكترمحمدي(۱۲-۸)
دكترمسلمي زاده(۱۷-۱۴:۳۰)
دكتررحيمي فرد(۱۳-۱۰)
یک شنبه
دكتر اعتضاد (۱۲-۹)
دكتررحيمي فرد(۱۳-۱۰)
دكتر توكلي زاده(۱۳-۱۰)
دكتر حبيبي(۱۶-۱۴)
   دكترمشتاقي(۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دو شنبه
دكتر جليل زاده ازهري(۱۳-۱۱)
دكترمحمدي(۱۰-۸)
دكترمعزي (۱۲-۱۰)
دكتر شعباني (۱۲-۱۰)
دكترذاكر(۱۶-۱۴)

سه شنبه ندارد
دكتر توكلي زاده(۱۳-۱۰)
دكتر مشتاقي (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)
دكترذاكر(۱۴-۱۲:۳۰)
چهار شنبه
دكترمحمدي(۱۲-۸)
دكتر اعتضاد (۱۷-۱۴)
دكتررحيمي فرد(۱۲-۱۰)

دكترمعزي (۱۷-۱۳:۳۰)
پنج شنبه
دكتر جليل زاده ازهري(۱۲-۱۰)
ندارد

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

برنامه پزشكان غدد بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشكان غدد بيمارستان ميلاد تهران

ایام هفته پوست و مو – طبقه ۵ غدد –طبقه ۵
شنبه
دكتر بخشي (۱۱:۳۰-۷:۳۰)
دكتر مينو (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)
دكتر كلانتري (۱۴-۱۲)
دكتر فتاحي (۱۲-۱۰)
دكترفتاحي(۱۴:۳۰-۱۲ )
یک شنبه
دكترخسروجردي(۱۰:۳۰-۹)
دكترشهامي (۱۱-۹:۳۰)
دكتر نظري (۱۲:۳۰-۱۰:۳۰)

دكتر دليري (۱۶-۱۴:۳۰)
دكتر مصطفايي(۱۵-۱۳)
دكتر دهناد(۱۲-۸ )
دكتر دهناد(۱۴-۱۲)
دكتررباني(۱۷-۱۲)
دو شنبه
دكتر خسروجردي(۱۰:۳۰-۹ )
دكترشهامي(۱۱-۹:۳۰ )
دكترگستري (۱۲-۱۰ )
دكترمحقق(۱۳:۳۰-۱۲)
دكتر اشرافي (۱۴:۳۰-۱۲)
دكتر مينو (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكتر دهناد(۱۲-۸)
دكترفتاحي (۱۴:۳۰-۱۲ )
دكتررباني(۱۸-۱۶)
سه شنبه
دكتر خامنه (۱۱-۹)
دكترمژدهي آذر(۱۲-۹:۳۰)
دكتر خليل آذر (۱۵-۱۳)
دكترفتاحي(۹:۳۰-۸)
دكتر دهناد(۱۲-۸)
دكتررباني(۱۸-۱۶)
دكتر دهناد(۱۷-۱۲)
چهار شنبه
دكترمژدهي آذر(۱۳-۱۰)
دكتر پاكدل (۱۱-۹)
دكتر اژدري(۱۰-۸:۴۵)
دكتر شهامي(۱۵:۳۰-۱۴)
دكتر كلانتري (۱۶:۳۰-۱۴)
دكتر كريمي (۱۰-۸)
دكترفتاحي(۱۴:۳۰-۱۲)
پنج شنبه
دكترمحقق(۱۱-۹)
دكتر فتح آبادي (۹:۳۰-۸)
دكتررحمتي(۱۴-۱۲:۳۰)
دكتر صرافي راد (۱۶-۱۴)
دكتر فتاحي (۱۲-۱۰)
دكتر فتاحي (۱۴:۳۰-۱۲)

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

برنامه پزشکان ارتوپدی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد

بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان ارتوپدی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد

ایام هفته فوق تخصص ارتوپدي-طبقه۴ ارتوپدي-طبقه۴
شنبه
دكتر نبيوني (ستون فقرات۱۰ -۹)
دكترميعاد(مچ پا۱۶-۱۴)
دكتر كرمي (اطفال ۱۷-۱۵)
دكتر كوشان (شانه ۱۵-۱۳)
دكتر مهراد (۱۰ -۸)
دكتر قديري(۱۱-۹)
دكترمهرداد منصوري(۱۱-۸:۳۰)
دكترسماورچي تهراني (۱۰-۸)
دكتر عبدهو (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)
دكترقاضي سعيدي(۱۸-۱۶) 
دكتر اسلامي(۱۵-۱۳)
دكتر شيرواني (۱۷-۱۴)
یک شنبه
دكترمدرس نژاد
(تومورهاي استخواني۱۱:۳۰-۹:۳۰) 
دكتر ميراحمدموسوي (دست۱۵-۱۳)
دكتر منصوري (۱۲-۹)
دكتر زرياب (۱۱-۹)
دكترفرهادي(۱۲-۹)
دكترابراهيم موسوي (۱۷-۱۴)
دكتر طاوسي (۱۶-۱۳)
دكتر اخترشناس (۱۵-۱۳)
دو شنبه
دكتر احدي(زانو۱۴-۱۱)
دكترخاكي نهاد(ستون فقرات ۱۱-۸:۳۰)
دكتر شيرازي(اطفال۱۰-۸)
دكترخاكي نهاد(ستون فقرات ۱۵-۱۳)
دكتر موحدي يگانه(پا و مچ ۱۵-۱۳)
دكترسازگاري(زانو ۱۵-۱۳)
دكتر الماسي زاده (۱۲-۹)
دكتر مستحفظ (۱۲-۱۰)
دكتر اكابري (۱۱-۹)
دكتر سروش (۱۶-۱۴)
دكتر جلالي (۱۵-۱۲:۳۰)
دكتر عزيزي (۱۴-۱۲)
دكتر خزايي (۱۵-۱۳)
سه شنبه
دكترفتاحي بافقي(دست۱۲-۱۰)
دكتر غزنوي (اطفال ۱۱-۹)
دكتر صفايي(ستون فقرات۱۸-۱۵)
دكتر ابراهيميان (زانو ۱۶-۱۴)
دكتر سري (شانه۱۸-۱۶)
دكتر منصوري (۱۲-۹)
دكترجعفري زاده(۱۰-۸)
دكتر شكرالهي زاده (۱۵-۱۲)
دكترمهرداد منصوري(۱۶-۱۴)
چهار شنبه
دكتر اصلاني (زانو و شانه ۱۲-۱۰)
دكتر مرادي(دست۱۶-۱۴:۳۰)
دكتر طاهري اعظم(۱۴-۱۲)
دكتر ميراحمدموسوي (دست ۱۵-۱۳)
دكتر فياض (زانو ۱۶-۱۴)
دكترزمان محمدي(۱۲-۹)
دكتر پورآزادي (۱۰-۸)
دكتر ميروكيلي(۱۳:۳۰-۸)
دكترقهرماني(۱۸-۱۶)
دكتر قنبري (۱۸-۱۶)
پنج شنبه
دكتر فرهود (دست۱۲-۱۰ )
دكترفاخري(ستون فقرات ۱۲-۸)
دكتر طاهري اعظم(هيپ ۱۸-۱۵)

دكتر شكرالهي زاده (۱۲-۸:۳۰)
دكتر دادرس (۱۰-۷:۳۰)
دكترطاهريان(۱۰:۳۰-۸)
دكتر بيگ محمدي (۱۰:۳۰-۹)
دكترزهرايي (۱۴:۳۰-۱۳:۳۰)
دكتر قنبري 
(۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)(يك هفته در ميان)
دكتر طاووسي (۱۴-۱۲)
(يك هفته در ميان)

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد

 

ایام هفته داخلي مغز و اعصاب-طبقه۶ جراحي مغز و اعصاب-طبقه۶
شنبه
دكتر موسوي (۱۱-۹)
دكتر آرامي(۱۶-۱۴)
دكتر كروندي (۱۲-۹)
( اعصاب و روان)
دكتر محمدزاده
( اعصاب و روان)
 (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكترعرب خردمند (۱۲-۱۰)
دكتر روشن(۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر نبيوني (۱۳-۱۰)
دكتر ازهري (۱۸-۱۵ )
دكترهمايون محمدي (۱۶-۱۴:۳۰ )
دكتر نادري نيا(۱۷-۱۵)
یک شنبه
دكترزندي (۱۲-۱۰ )
دكتر منطقي (۱۲-۹)

دكتر منصوري (۱۸-۱۶)
دكترصابري(۱۸-۱۶ )
دكترمحمدزاده(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكتر آريان (۱۲-۹:۳۰)
دكتر پيروزبخت (۱۲-۱۰)
دكتر خراسانيان (۱۲-۱۰)
دكترصفريان(۱۸-۱۶ )
دكتر نعيم (۱۸-۱۶)
دكترسلطاني (۱۷-۱۵)
دو شنبه
دكتر كريمي(۱۱-۱۰)
(فوق تخصصي)
دكتر زارعي (۱۲-۹)
دكترتيرداد(۱۷-۱۳ )
دكتر صالحي(۱۲-۱۰)
( اعصاب و روان)
دكترجهانباني(۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكتر روشن(۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر ارجمند تيموري(۱۲-۱۰:۳۰)
دكتر خراسانيان (۱۰-۸)

دكتر بهرامي (۱۸-۱۵)
دكتر مرادي (۱۶-۱۴)

سه شنبه
دكترشهيدي(۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر كريمي(۱۲-۱۰)
دكتر آرامي (۱۶-۱۴)
دكتر ذوالفقاري (۱۶:۳۰-۱۵:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكترهمايون محمدي(۱۲-۱۰)
دكتررئيسي(۱۱:۳۰-۹:۳۰)
دكترذبيحي(۱۷-۳۰/۱۴ )
دكتررئيسي(۱۵-۱۳)
دكتر شيراني (۱۵-۱۳)
چهار شنبه
دكتر زندي (۱۲-۹:۳۰)
دكتر زارعي (۱۶-۱۴)
دكتر محمدزاده (۱۱:۳۰-۹)
( اعصاب و روان)
دكتر كهفي (۱۷:۳۰-۱۵:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكترعلياري(۱۰-۸)
دكتر غفوري(۱۱-۹)
دكتر خاني (۱۷:۳۰-۱۴:۳۰)
 دكتر آريان (۱۸-۱۵)
دكتر شرافت كاظم زاده (۱۷-۱۳)
پنج شنبه
دكتر معروفي(۱۲-۹ )
دكتر موسوي (۱۶-۱۴)
دكترتيرداد(۱۷-۱۳ )
دكتر بدر(۱۲:۳۰-۱۰:۳۰)
( اعصاب و روان)
دكتر مولوي(۱۲-۱۰)
دكتر شيرواني (۱۱-۹)
(بجز پنجشنبه آخر ماه)
دكتر شيخ مظفر (۱۲-۱۰)
دكتر حسن رضا محمدي(۱۲-۱۰)
دكتر مرادي (۱۶-۱۴)
دكتر سلطاني (۱۸-۱۴:۳۰ )

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد

ایام هفته خون و سرطان بالغين-طبقه۵ راديوتراپي -طبقه۵
شنبه
دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰)
دكتر مشهديان (۱۶-۱۴)
دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰)
یک شنبه
دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰)
دكتر سليمان زاده(۱۲-۱۰)
دكتر رضواني (۱۸-۱۶)
ندارد
دو شنبه
دكتر وفايي زاده (۱۶-۱۴)
دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰)
سه شنبه
دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰)
دكتر مشهديان (۱۲-۱۰)
دكتر سليمان زاده(۱۶-۱۴)
دكتريحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰ )
چهار شنبه
دكتر جلاليان (۱۵-۱۲)
دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰)
پنج شنبه
دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰)
دكتر سليمان زاده(۱۶-۱۴)
ندارد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

ليست كامل پزشكان جراحي فك و صورت بيمارستان ميلاد

بیمارستان میلادليست كامل پزشكان جراحي فك و صورت بيمارستان ميلاد تهران

 

ایام هفته فوق تخصص جراحي
پلاستيك و ترميمي
جراحي فك و صورت-طبقه۴
شنبه ندارد ندارد
یک شنبه
دكتر عطري (۱۸:۳۰-۱۷)
ندارد
دو شنبه ندارد ندارد
سه شنبه
دكتر يعقوبي(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰ )
دكترجوادي(۱۲-۱۰)
چهار شنبه
دكتر امين خاكي(۱۱-۱۰)
دكتر احمدي(۱۷-۱۵)
ندارد
پنج شنبه
دكتر مروتي (۱۹-۱۷)
دكترجوادي(۱۲-۱۰)

برنامه پزشكان جراحي عمومي بيمارستان ميلاد

بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشكان جراحي عمومي بيمارستان ميلاد تهران

ایام هفته جراح عمومي-طبقه۴ فوق تخصص جراحي-طبقه۴
شنبه
دكترزيادلو(۱۲-۸)
دكتر حميدي (۱۲-۸)
دكتر پايدار (۱۶-۱۴)
دكتر شفيعي (۱۷-۱۵)
دكتر پيري (۱۶-۱۴)
دكترغضنفري(توراكس ۱۲-۹)
دكتربيك پور(ترميمي ۱۳-۱۰:۳۰)
دكتر محسني (كولوركتال ۱۱-۹)
یک شنبه
دكتر ناري (۱۱-۸:۳۰)
دكتر هاشميان (۱۲-۸)
دكتر زيادلو (۱۱-۸)
دكتر عصارپور (۱۰-۸)
دكتر بيات (۱۷-۱۵:۳۰)
دكتر درشتي (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر معقول (۱۶-۱۴:۳۰)
دكتر شهبازي (ترميمي۱۲-۱۰)
دكتر نعنايي (۱۳-۱۰:۳۰)
دكتر وزيري(توراكس ۱۵-۱۳)
دكتر لايقي (ترميمي ۱۶:۳۰-۱۵)
دو شنبه
دكتر درود (۱۲-۸)
دكتر هاشم نژاد (۱۲-۸)
دكتر عصارپور(۱۰-۸)
دكتر جوادي (۱۲-۱۰)
دكتر سلطاني (۱۷-۱۴)
دكترخطيب سمناني(۱۶-۱۴)
دكتر جوادي (۱۶-۱۳)
ندارد
سه شنبه
دكتر منوچهري (۱۳-۱۰)
دكتر حائري(۱۱-۹)
دكتر كراني(۱۲:۳۰-۱۰)
دكتر يوسفيان(۱۲-۸)
دكترحلوايي (۱۷-۱۴)
دكترپازوكي(۱۶-۱۴)
دكترمهدي موسوي(۱۶-۱۳)
دكترجلالي(۱۶-۱۴)
دكتر عبدالحسيني (۱۷-۱۵:۳۰)
دكتر شهبازي (ترميمي۱۲-۱۰)  
  دكترمحمدي توفيق (عروق ۱۴-۱۲)  
دكتر وزيري(توراكس۱۵-۱۳)
چهار شنبه
دكتر رشيدي(۱۰:۳۰-۸)
 دكتر معقول (۱۱-۹) 
دكتر پزشكي (۱۲-۱۰)
دكتر خراساني (۱۲-۹)
دكتر طلوعي(۱۷-۱۵)
دكتر قدسي (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)
 دكتر عسگري (۱۷-۱۵)
دكتر محمودي (عروق ۱۲-۱۰)
دكتر معيني (عروق ۱۵:۳۰-۱۴)
پنج شنبه
دكتر كياني نژاد (۱۰-۸)(هفته۱و۳و۵)
دكترحسني(۱۰-۸)(هفته۲و۴)
دكتر سجادي(۱۱-۸)
دكترتسليمي(۱۲-۸)
دكتر پايدار (۱۰-۸)
دكتر نصرتي(۱۵-۱۳)
دكتر طاهري(۱۵-۱۴)
دكتر كتيرايي (۱۶-۱۴) 
ندارد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

برنامه دكترهاي قلب و مغز و اعصاب بيمارستان ميلاد

بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان گوارش و نفرولوژی بیمارستان میلاد

ایام هفته گوارش-طبقه۵ نفرولوژي-طبقه۵
شنبه
دكتر زجاجي (۱۶-۱۴)
دكتر محمدزاده (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر حيدر نژاديان (۱۲-۸)
دكتر براتي (۱۶-۱۴)
یک شنبه
دكترصدر(۱۲-۱۰)
 دكترمحمدزاده(۱۶-۱۴)
دكترمحمودرضاهاشمي(۱۵-۱۳)
دكترحسيني جدا (۱۶-۱۴)
دكتر كريمي (۱۵:۳۰-۱۲:۳۰)
دو شنبه
دكتر محمدزاده(كبد)(۱۲ -۱۰)

دكتر مخلصي (۱۵-۱۳)

دكترصادقي زاده(۹:۳۰-۷:۳۰)
دكتر باقري (۱۸:۳۰-۱۳)
سه شنبه
دكترصدر(۱۲-۱۰)
دكترنجاتي (۱۶-۱۴:۳۰)
دكترحسيني جدا(۱۶-۱۴)
دكتر كريمي (۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر باقري (۱۸:۳۰-۱۵:۳۰)
چهار شنبه
دكترصدر(۱۲-۱۰)
دكتر فلاح (۱۸:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر حيدر نژاديان (۱۲-۸)
دكتر كريمي (۱۵-۱۳)
پنج شنبه
دكتر حسيني جدا (۱۱-۹)
دكتر صابري فيروزي (۱۲-۱۰)
دكترنجاتي(۱۶-۱۴:۳۰)
دكترمحمودرضاهاشمي(۱۴-۱۲)
 دكتر مخلصي (۱۵-۱۳)
ندارد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا

دكترهاي قلب بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان میلادليست كامل برنامه پزشکان قلب و بیهوشی بیمارستان میلاد

 

ایام هفته بيهوشي-طبقه۵ قلب وعروق-طبقه۵
شنبه
دكترآذريان (۱۲-۸)
دكتر عباديان(۱۲-۸)
دكتر عباديان (۱۷-۱۳)
دكترمرداني (۱۷-۱۳)
دكتر مهدي زاده (۱۱ -۷ )
دكتر كاظميان (۱۲ -۱۰)
دكتر پورزاهد (۱۳-۸)
دكتر اصغرزاده (۱۱-۸)
دكتر منافي (۱۲-۱۰)
دكترشهرياري(۱۶-۱۴)
دكترحاتمي زاده(۱۶-۱۴)
دكترذبيحي فرد(۱۷-۱۴)
دكتر سروي (۱۷-۱۵)
دكترهاشمي(۱۴-۱۲ )
یک شنبه
دكترخاتمي(۱۲-۸)
دكترباغي(۱۲-۸)
دكتر مرداني (۱۷-۱۳)
دكتراجاقي(۱۷-۱۳)
دكترمنشي زاده(۱۱-۷)
دكتر اشعري (۱۱-۸)
دكتر كاظميان (۱۲-۱۰)
دكتر حاتمي زاده (۱۲-۱۰:۳۰) 
دكتر قاسمي حسيني(۱۲-۸)
دكتر اشتري (۱۰-۸)
دكتر فخرالديني (۱۰-۸)
دكتر يارمحمدي (۱۶-۱۴ )
دكتر حلواچي (۱۶-۱۳:۳۰ )
دكتر غريبي (۱۵-۱۳)
دكتر شهرياري (۱۵-۱۳)
دكتر اسمعيلي (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكتر لروند (۱۶-۱۴)
دكتر پورزاهد(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دو شنبه
دكترخاتمي (۱۲-۸)
دكترباغي(۱۲-۸)
دكترمرداني(۱۷-۱۳)
دكتراجاقي(۱۷-۱۳)
دكتر اشتري(۱۱ -۸:۳۰)
دكترسلحشورفرد(۱۲-۸:۳۰)
دكتر اشعري (۱۱-۸)
دكتر كلاهچي (۱۱-۹)
دكتراسمعيلي(۱۲-۱۰)
دكتر شهرياري (۱۲-۹)
دكتر ذبيحي فرد(۱۰-۹)
دكترمهتاب(۱۴ -۱۲)
دكترمحجوب (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دكترحكيمي(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكتر اشعري (۱۴-۱۲)
دكتر مهديزاده (۱۷:۳۰-۱۴)
دكتر عظيمي (۱۶-۱۴)
دكتر سروي (۱۷:۳۰-۱۵:۳۰)
سه شنبه
دكترشيراوند (۱۲-۸)
دكتراجاقي(۱۲-۸)
دكترمرداني (۱۷-۱۳)
دكتراجاقي(۱۷-۱۳)
دكترسلحشور فرد(۱۲-۸:۳۰)
دكتر حاتمي زاده( ۱۲-۱۰:۳۰)
دكتر حكيمي(۱۱ -۹)
دكتر غديرپور (۱۰-۸)
دكتر اسمعيلي (۱۱-۸)
دكتر يارمحمدي (۱۶-۱۴)
دكترذبيحي فرد(۱۶-۱۴)
دكتر منافي (۱۵-۱۳)
دكتر اصغرزاده (۱۶-۱۴)
دكتر عظيمي (۱۶-۱۴)
چهار شنبه
دكترباغي(۱۲-۸)
دكتر آذريان (۱۲-۸)
دكتر داوري (۱۲-۸)
دكتر اجاقي(۱۷-۱۳)
دكترآذريان (۱۷-۱۳)
دكتر غريبي (۱۰ -۸)
دكترسليمانپور(۱۰:۳۰-۸)
دكتر سروي (۱۰-۸)
دكتر فخرالديني (۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر انوشه (۱۲-۹)
دكتر حكيمي (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰)
دكترمحجوب(۱۷-۱۵)
دكنر منافي (۱۵-۱۳)
دكتر عظيمي (۱۶-۱۴)
دكتر بيات (۱۴-۱۲)
دكترهاشمي(۱۶-۱۴ )
پنج شنبه
دكترخاتمي(۱۲-۸)  
دكترآذريان (۱۲-۸)
دكترخاتمي(۱۷-۱۳)
دكترسلحشورفرد(۱۲-۸:۳۰)
دكتر كلاهچي (۱۱-۹)
دكتر معصومي (۱۵-۹) 
دكتر قاسمي حسيني(۱۲-۸)
دكتر غديرپور (۱۱-۹)
دكتر انوشه (۱۲-۱۰:۳۰)
دكتر زنگنه (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر اصغرزاده(۱۶-۱۴)
دكتر بيات (۱۶-۱۲)
دكتر گيوه چيان (۱۰-۸)
دكتر حسين نژاد (۱۲-۱۰)

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا