وب سایت بمان تا

روش های پذیرش در قسمت اورژانس بیمارستان میلاد

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 پذیرش در اورژانس بیمارستان میلاد تهران

پذیرش در اورژانس بیمارستان میلاد تهران

روش های پذیرش در قسمت اورژانس بیمارستان میلاد
پذیرش در قسمت اورژانس بیمارستان میلاد اگر بیماری بصورت اورژانسی به واحد اورزانس میلاد مراجعه نماید و واحد تریاژ صلاح بدانند که بیمار واقعاً اورژانسی بوده و نیاز به مراقبت و پذیرش های اورژانسی از قبیل(زنان-داخلی-اطفال-جراحی عمومی-قلب) میباشد پذیرش مینماید.
منبع: گردآوری وب سایت بمانتا
کلمات کلیدی