وب سایت بمان تا

ساعات ملاقاتي در بيمارستان ايران تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان ايران تهران

ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان ايران تهران

ساعات ملاقاتي در بيمارستان ايران تهران

روزهاي هفته ملاقات در بيمارستان ايران

روز و ساعت دیدار با بیماران: روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و تعطیالت رسمی


زمان ملاقات در بيمارستان ايران

از ساعت 14 تا 16
منبع: گردآوري وب سايت بمان تا
کلمات کلیدی