وب سایت بمان تا

ليست كامل برنامه پزشكان ريه بيمارستان ميلاد تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفي پزشكان ريه در بيمارستان ميلاد

معرفي پزشكان ريه در بيمارستان ميلاد

ليست كامل برنامه پزشكان ريه بيمارستان ميلاد تهران
ایام هفته روماتولوژي – طبقه 5 ريه – طبقه 5
شنبه
دكتر اعتضاد (12-9)
دكترمحمدي(12-8)
دكترمسلمي زاده(17-14:30)
دكتررحيمي فرد(13-10)
یک شنبه
دكتر اعتضاد (12-9)
دكتررحيمي فرد(13-10)
دكتر توكلي زاده(13-10)
دكتر حبيبي(16-14)
      دكترمشتاقي(16:30-14:30)
دو شنبه
دكتر جليل زاده ازهري(13-11)
دكترمحمدي(10-8)
دكترمعزي (12-10)
دكتر شعباني (12-10)
دكترذاكر(16-14)

سه شنبه ندارد
دكتر توكلي زاده(13-10)
دكتر مشتاقي (15:30-13:30)
دكترذاكر(14-12:30)
چهار شنبه
دكترمحمدي(12-8)
دكتر اعتضاد (17-14)
دكتررحيمي فرد(12-10)

دكترمعزي (17-13:30)
پنج شنبه
دكتر جليل زاده ازهري(12-10)
نداردمنبع:گردآوري وب سايت بمانتا
کلمات کلیدی