وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، با توجه به درخواست و مطالبه بسیاری از بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت اطلاع از میزان سوابق پرداخت حق بیمه خود و در راستای ارائه خدمات غیر حضوری و اطلاع رسانی شفاف، امکان نمایش و چاپ سوابق به تفکیک در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه شدگان مهیا شده است. براساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان متقاضی استفاده از این خدمت که تاکنون از این سرویس سازمان استفاده نکرده اند می توانند به بخش مشاهده سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه، با استفاده از راهنمای موجود، در سامانه مذکور ثبت نام کرده پس از ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از وضعیت بیمه پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود آگاه شوند. همواره یکی از دغدغه های بیمه شدگان آگاهی از مجموع سنوات سوابق پرداخت حق بیمه خود بوده است که اخیرا این امکان نیز به سامانه اینترنتی مشاهده سوابق افزوده شده و از این طریق بیمه شدگان می توانند پس از رویت ریز سوابق خود از مجموع سوابق به تفکیک سال، ماه و روز نیز بهره مند شوند. براساس این گزارش، بیمه شدگان باید آگاه باشند که ممکن است برخی از سوابق پرداخت حق بیمه مربوط به سنوات گذشته( سوابق قدیمی ) در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق نمایش داده نشود که می توانند با مراجعه به شعبه ذی ربط یا آخرین شعبه محل بیمه پردازی ، نسبت به دریافت، تکمیل و ارائه فرم مربوطه به انضمام مدارک و مستندات لازم و طرح اعتراض، اقدام کنند. بدیهی است مراتب اعتراض بیمه شدگان وفق ضوابط مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت حصول نتیجه، سوابق مورد نظر از طریق سامانه اینترنتی مشاهده سوابق قابل رویت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون تحت پوشش دارد که حدود 14 میلیون نفر از آنها بیمه شده اصلی هستند و در مموع 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به آنها ارائه می دهد.

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز ,دريافت ريز سوابق تامين اجتماعي ,دريافت سوابق كلي بيمه شدگان تامين اجتماعي ,مزاياي بازنشستگان تامين اجتماعي , حقوق بازنشستگي ,سايت دريافت سوابق بيمه ,سايت تامين اجتماعي ,نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز
نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز
نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

دريافت ريز سوابق تامين اجتماعي

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز ,دريافت ريز سوابق تامين اجتماعي ,دريافت سوابق كلي بيمه شدگان تامين اجتماعي ,مزاياي بازنشستگان تامين اجتماعي , حقوق بازنشستگي ,سايت دريافت سوابق بيمه ,سايت تامين اجتماعي ,نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، با توجه به درخواست و مطالبه بسیاری از بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت اطلاع از میزان سوابق پرداخت حق بیمه خود و در راستای ارائه خدمات غیر حضوری و اطلاع رسانی شفاف، امکان نمایش و چاپ سوابق به تفکیک در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه شدگان مهیا شده است. براساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان متقاضی استفاده از این خدمت که تاکنون از این سرویس سازمان استفاده نکرده اند می توانند به بخش مشاهده سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه، با استفاده از راهنمای موجود، در سامانه مذکور ثبت نام کرده پس از ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از وضعیت بیمه پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود آگاه شوند. همواره یکی از دغدغه های بیمه شدگان آگاهی از مجموع سنوات سوابق پرداخت حق بیمه خود بوده است که اخیرا این امکان نیز به سامانه اینترنتی مشاهده سوابق افزوده شده و از این طریق بیمه شدگان می توانند پس از رویت ریز سوابق خود از مجموع سوابق به تفکیک سال، ماه و روز نیز بهره مند شوند. براساس این گزارش، بیمه شدگان باید آگاه باشند که ممکن است برخی از سوابق پرداخت حق بیمه مربوط به سنوات گذشته( سوابق قدیمی ) در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق نمایش داده نشود که می توانند با مراجعه به شعبه ذی ربط یا آخرین شعبه محل بیمه پردازی ، نسبت به دریافت، تکمیل و ارائه فرم مربوطه به انضمام مدارک و مستندات لازم و طرح اعتراض، اقدام کنند. بدیهی است مراتب اعتراض بیمه شدگان وفق ضوابط مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت حصول نتیجه، سوابق مورد نظر از طریق سامانه اینترنتی مشاهده سوابق قابل رویت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون تحت پوشش دارد که حدود 14 میلیون نفر از آنها بیمه شده اصلی هستند و در مموع 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به آنها ارائه می دهد.

دريافت سوابق كلي بيمه شدگان تامين اجتماعي

مزاياي بازنشستگان تامين اجتماعي
حقوق بازنشستگي

سايت دريافت سوابق بيمه

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز
نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز ,دريافت ريز سوابق تامين اجتماعي ,دريافت سوابق كلي بيمه شدگان تامين اجتماعي ,مزاياي بازنشستگان تامين اجتماعي , حقوق بازنشستگي ,سايت دريافت سوابق بيمه ,سايت تامين اجتماعي ,نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، با توجه به درخواست و مطالبه بسیاری از بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت اطلاع از میزان سوابق پرداخت حق بیمه خود و در راستای ارائه خدمات غیر حضوری و اطلاع رسانی شفاف، امکان نمایش و چاپ سوابق به تفکیک در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه شدگان مهیا شده است. براساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان متقاضی استفاده از این خدمت که تاکنون از این سرویس سازمان استفاده نکرده اند می توانند به بخش مشاهده سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه، با استفاده از راهنمای موجود، در سامانه مذکور ثبت نام کرده پس از ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از وضعیت بیمه پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود آگاه شوند. همواره یکی از دغدغه های بیمه شدگان آگاهی از مجموع سنوات سوابق پرداخت حق بیمه خود بوده است که اخیرا این امکان نیز به سامانه اینترنتی مشاهده سوابق افزوده شده و از این طریق بیمه شدگان می توانند پس از رویت ریز سوابق خود از مجموع سوابق به تفکیک سال، ماه و روز نیز بهره مند شوند. براساس این گزارش، بیمه شدگان باید آگاه باشند که ممکن است برخی از سوابق پرداخت حق بیمه مربوط به سنوات گذشته( سوابق قدیمی ) در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق نمایش داده نشود که می توانند با مراجعه به شعبه ذی ربط یا آخرین شعبه محل بیمه پردازی ، نسبت به دریافت، تکمیل و ارائه فرم مربوطه به انضمام مدارک و مستندات لازم و طرح اعتراض، اقدام کنند. بدیهی است مراتب اعتراض بیمه شدگان وفق ضوابط مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت حصول نتیجه، سوابق مورد نظر از طریق سامانه اینترنتی مشاهده سوابق قابل رویت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون تحت پوشش دارد که حدود 14 میلیون نفر از آنها بیمه شده اصلی هستند و در مموع 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به آنها ارائه می دهد.

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز
نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز

نمایش سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تفکیک سال، ماه و روز


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی