وب سایت بمان تا

مجموعه: اطلاعات عمومي

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد توضیحاتی ارائه داد. سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به واکنش مسئولان ادارات و بانک‌های مختلف به هنگام رویت کارت ملی هوشمندشهروندان که دچار شبهه می‌شوند و می‌گویند این کارت متعلق به شما نیست، اظهار کرد: مسئولان بانک‌ها و ادارات به هیچ وجه نباید به عکس کارت ملی توجه کنند، بلکه باید از طریق شماره کارت ملی احراز هویت کنند. وی افزود: در عکس‌های آتلیه‌ای چهره شخص به دلیل روتوش‌های انجام شده تغییر می‌کند، اما سیستم ما به نحوی تعریف شده است که تصویر سامانه در همان لحظه به صورت مستقیم به سیستم وارد می‌شود. ابوترابی تاکید کرد: این موضوع که چهره شخص در عکس‌های کارت ملی هوشمند شباهتی به آن‌ها ندارد، صحت ندارد.

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد ,سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد توضیحاتی ارائه داد. ,اعتراض مراجعه کنندگان ثبت نام کارت ملی جهت گرفتن عکس ,واضح نبودن عکس برای کارت ملی , ثبت نام اینترنتی کارت ملی ,کارت ملی ,سایت ثبت نام کارت ملی ,توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد
توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد
توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد توضیحاتی ارائه داد.

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد ,سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد توضیحاتی ارائه داد. ,اعتراض مراجعه کنندگان ثبت نام کارت ملی جهت گرفتن عکس ,واضح نبودن عکس برای کارت ملی , ثبت نام اینترنتی کارت ملی ,کارت ملی ,سایت ثبت نام کارت ملی ,توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد توضیحاتی ارائه داد. سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به واکنش مسئولان ادارات و بانک‌های مختلف به هنگام رویت کارت ملی هوشمندشهروندان که دچار شبهه می‌شوند و می‌گویند این کارت متعلق به شما نیست، اظهار کرد: مسئولان بانک‌ها و ادارات به هیچ وجه نباید به عکس کارت ملی توجه کنند، بلکه باید از طریق شماره کارت ملی احراز هویت کنند. وی افزود: در عکس‌های آتلیه‌ای چهره شخص به دلیل روتوش‌های انجام شده تغییر می‌کند، اما سیستم ما به نحوی تعریف شده است که تصویر سامانه در همان لحظه به صورت مستقیم به سیستم وارد می‌شود. ابوترابی تاکید کرد: این موضوع که چهره شخص در عکس‌های کارت ملی هوشمند شباهتی به آن‌ها ندارد، صحت ندارد.

اعتراض مراجعه کنندگان ثبت نام کارت ملی جهت گرفتن عکس

واضح نبودن عکس برای کارت ملی
ثبت نام اینترنتی کارت ملی

کارت ملی

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد
توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد ,سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد توضیحاتی ارائه داد. ,اعتراض مراجعه کنندگان ثبت نام کارت ملی جهت گرفتن عکس ,واضح نبودن عکس برای کارت ملی , ثبت نام اینترنتی کارت ملی ,کارت ملی ,سایت ثبت نام کارت ملی ,توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد توضیحاتی ارائه داد. سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به واکنش مسئولان ادارات و بانک‌های مختلف به هنگام رویت کارت ملی هوشمندشهروندان که دچار شبهه می‌شوند و می‌گویند این کارت متعلق به شما نیست، اظهار کرد: مسئولان بانک‌ها و ادارات به هیچ وجه نباید به عکس کارت ملی توجه کنند، بلکه باید از طریق شماره کارت ملی احراز هویت کنند. وی افزود: در عکس‌های آتلیه‌ای چهره شخص به دلیل روتوش‌های انجام شده تغییر می‌کند، اما سیستم ما به نحوی تعریف شده است که تصویر سامانه در همان لحظه به صورت مستقیم به سیستم وارد می‌شود. ابوترابی تاکید کرد: این موضوع که چهره شخص در عکس‌های کارت ملی هوشمند شباهتی به آن‌ها ندارد، صحت ندارد.

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد
توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد

توضیحات ثبت احوال در خصوص ناهمخوان بودن عکس‌های کارت ملی هوشمند با چهره افراد


منبع: وب سایت بمان تا
کلمات کلیدی