برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد

ایام هفته خون و سرطان بالغين-طبقه۵ راديوتراپي -طبقه۵
شنبه
دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰)
دكتر مشهديان (۱۶-۱۴)
دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰)
یک شنبه
دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰)
دكتر سليمان زاده(۱۲-۱۰)
دكتر رضواني (۱۸-۱۶)
ندارد
دو شنبه
دكتر وفايي زاده (۱۶-۱۴)
دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰)
سه شنبه
دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰)
دكتر مشهديان  (۱۲-۱۰)
دكتر سليمان زاده(۱۶-۱۴)
دكتريحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰ )
چهار شنبه
دكتر جلاليان (۱۵-۱۲)
دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰)
پنج شنبه
دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰)
دكتر سليمان زاده(۱۶-۱۴)
ندارد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا