اطلاعات بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه

مجموعه: اطلاعات متفرقه

 معرفی بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

معرفی بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

اطلاعات بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

بيمارستان اتيه تهران شامل بخش هاي پاراكلينيكي زير ميباشد:

فيزيوتراپي

كلينيك سنگ شكن

كلينيك شوك درماني ارتوپدي

آزمايشگاه

اكونورولب

داروخانه

سنجش تراكم استخوان

ارتوپدي فني

تصويربرداري

دندانپزشكي

آندوسكوپي

 

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

۸۲۷۲۱

كد پستي بيمارستان آتيه

۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱

 

منبع:گردآوری وب سایت بمان تا