برنامه پزشكان ريه بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان میلاد

ایام هفته روماتولوژي – طبقه ۵ ريه – طبقه ۵
شنبه
دكتر اعتضاد (۱۲-۹)
دكترمحمدي(۱۲-۸)
دكترمسلمي زاده(۱۷-۱۴:۳۰)
دكتررحيمي فرد(۱۳-۱۰)
یک شنبه
دكتر اعتضاد (۱۲-۹)
دكتررحيمي فرد(۱۳-۱۰)
دكتر توكلي زاده(۱۳-۱۰)
دكتر حبيبي(۱۶-۱۴)
      دكترمشتاقي(۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دو شنبه
دكتر جليل زاده ازهري(۱۳-۱۱)
دكترمحمدي(۱۰-۸)
دكترمعزي (۱۲-۱۰)
دكتر شعباني (۱۲-۱۰)
دكترذاكر(۱۶-۱۴)

سه شنبه ندارد
دكتر توكلي زاده(۱۳-۱۰)
دكتر مشتاقي (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)
دكترذاكر(۱۴-۱۲:۳۰)
چهار شنبه
دكترمحمدي(۱۲-۸)
دكتر اعتضاد (۱۷-۱۴)
دكتررحيمي فرد(۱۲-۱۰)

دكترمعزي (۱۷-۱۳:۳۰)
پنج شنبه
دكتر جليل زاده ازهري(۱۲-۱۰)
ندارد

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا