برنامه دكترهاي قلب و مغز و اعصاب بيمارستان ميلاد

بیمارستان میلاد

برنامه پزشکان گوارش و نفرولوژی بیمارستان میلاد

ایام هفته گوارش-طبقه۵ نفرولوژي-طبقه۵
شنبه
دكتر زجاجي (۱۶-۱۴)
دكتر محمدزاده (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر حيدر نژاديان (۱۲-۸)
دكتر براتي (۱۶-۱۴)
یک شنبه
دكترصدر(۱۲-۱۰)
 دكترمحمدزاده(۱۶-۱۴)
دكترمحمودرضاهاشمي(۱۵-۱۳)
دكترحسيني جدا (۱۶-۱۴)
دكتر كريمي (۱۵:۳۰-۱۲:۳۰)
دو شنبه
دكتر محمدزاده(كبد)(۱۲ -۱۰)

دكتر مخلصي (۱۵-۱۳)

دكترصادقي زاده(۹:۳۰-۷:۳۰)
دكتر باقري (۱۸:۳۰-۱۳)
سه شنبه
دكترصدر(۱۲-۱۰)
دكترنجاتي (۱۶-۱۴:۳۰)
دكترحسيني جدا(۱۶-۱۴)
دكتر كريمي (۱۰:۳۰-۸:۳۰)
دكتر باقري (۱۸:۳۰-۱۵:۳۰)
چهار شنبه
دكترصدر(۱۲-۱۰)
دكتر فلاح (۱۸:۳۰-۱۴:۳۰)
دكتر حيدر نژاديان (۱۲-۸)
دكتر كريمي (۱۵-۱۳)
پنج شنبه
دكتر حسيني جدا (۱۱-۹)
دكتر صابري فيروزي (۱۲-۱۰)
دكترنجاتي(۱۶-۱۴:۳۰)
دكترمحمودرضاهاشمي(۱۴-۱۲)
 دكتر مخلصي (۱۵-۱۳)
ندارد

 

منبع:گردآوري وب سايت بمانتا