خانه / بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد

سونوگرافي بيمارستان ميلاد تهران

بیمارستان لقمان تهران

انجام سونوگرافي در بيمارستان ميلاد انجام خدمت سونوگرافي در بيمارستان ميلاد به بيمه شدگان تامين اجتماعي بصورت رايگان بوده و ديگر بيمه شدگان بصورت آزاد پذيرش ميشوند. در بيمارستان ميلاد سه نوع سونوگرافي انجام ميشود. سونوگرافي از روي شكم سونوگرافي از راه واژن يا ترانس ركتال سونوگرافي كالر داپلر رنگي …

ادامه نوشته »

برنامه پزشكان زنان بيمارستان ميلاد تهران

ليست كامل برنامه پزشكان زنان بيمارستان ميلاد تهران ایام هفته زنان و زايمان-طبقه۴ شنبه دكتر ابراهيمي(۱۱-۸) دكتر عزيزخاني (۱۲-۹) دكتر قاضي زاده(۱۲-۸)(يك هفته درميان) دكتر رحيم زاده (۱۲-۹)(يك هفته درميان) دكتربهين آئين (۱۲-۹) دكتر اسلامي (۱۲-۹) دكتررادمهر(۱۸:۳۰-۱۴:۳۰) دكتر صديقي مقدم(۱۸:۳۰-۱۴:۳۰) دكتر حدادي (۱۶-۱۴) دكتر محمدي (۱۷-۱۴) یک شنبه دكتر فرج …

ادامه نوشته »

برنامه پزشكان ريه بيمارستان ميلاد تهران

ایام هفته روماتولوژي – طبقه ۵ ريه – طبقه ۵ شنبه دكتر اعتضاد (۱۲-۹) دكترمحمدي(۱۲-۸) دكترمسلمي زاده(۱۷-۱۴:۳۰) دكتررحيمي فرد(۱۳-۱۰) یک شنبه دكتر اعتضاد (۱۲-۹) دكتررحيمي فرد(۱۳-۱۰) دكتر توكلي زاده(۱۳-۱۰) دكتر حبيبي(۱۶-۱۴) دكترمشتاقي(۱۶:۳۰-۱۴:۳۰) دو شنبه دكتر جليل زاده ازهري(۱۳-۱۱) دكترمحمدي(۱۰-۸) دكترمعزي (۱۲-۱۰) دكتر شعباني (۱۲-۱۰) دكترذاكر(۱۶-۱۴) سه شنبه ندارد دكتر توكلي …

ادامه نوشته »

برنامه پزشكان غدد بيمارستان ميلاد تهران

ليست كامل برنامه پزشكان غدد بيمارستان ميلاد تهران ایام هفته پوست و مو – طبقه ۵ غدد –طبقه ۵ شنبه دكتر بخشي (۱۱:۳۰-۷:۳۰) دكتر مينو (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰) دكتر كلانتري (۱۴-۱۲) دكتر فتاحي (۱۲-۱۰) دكترفتاحي(۱۴:۳۰-۱۲ ) یک شنبه دكترخسروجردي(۱۰:۳۰-۹) دكترشهامي (۱۱-۹:۳۰) دكتر نظري (۱۲:۳۰-۱۰:۳۰) دكتر دليري (۱۶-۱۴:۳۰) دكتر مصطفايي(۱۵-۱۳) دكتر دهناد(۱۲-۸ ) …

ادامه نوشته »

برنامه پزشکان ارتوپدی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد

برنامه پزشکان ارتوپدی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد ایام هفته فوق تخصص ارتوپدي-طبقه۴ ارتوپدي-طبقه۴ شنبه دكتر نبيوني (ستون فقرات۱۰ -۹) دكترميعاد(مچ پا۱۶-۱۴) دكتر كرمي (اطفال ۱۷-۱۵) دكتر كوشان (شانه ۱۵-۱۳) دكتر مهراد (۱۰ -۸) دكتر قديري(۱۱-۹) دكترمهرداد منصوري(۱۱-۸:۳۰) دكترسماورچي تهراني (۱۰-۸) دكتر عبدهو (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰) دكترقاضي سعيدي(۱۸-۱۶) دكتر اسلامي(۱۵-۱۳) دكتر …

ادامه نوشته »

برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد   ایام هفته داخلي مغز و اعصاب-طبقه۶ جراحي مغز و اعصاب-طبقه۶ شنبه دكتر موسوي (۱۱-۹) دكتر آرامي(۱۶-۱۴) دكتر كروندي (۱۲-۹) ( اعصاب و روان) دكتر محمدزاده ( اعصاب و روان) (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰) دكترعرب خردمند (۱۲-۱۰) دكتر روشن(۱۰:۳۰-۸:۳۰) دكتر نبيوني …

ادامه نوشته »

برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد ایام هفته خون و سرطان بالغين-طبقه۵ راديوتراپي -طبقه۵ شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر مشهديان (۱۶-۱۴) دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰) یک شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر سليمان زاده(۱۲-۱۰) دكتر رضواني (۱۸-۱۶) ندارد دو شنبه دكتر وفايي زاده (۱۶-۱۴) دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰) سه شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر مشهديان …

ادامه نوشته »

ليست كامل پزشكان جراحي فك و صورت بيمارستان ميلاد

ليست كامل پزشكان جراحي فك و صورت بيمارستان ميلاد تهران   ایام هفته فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي جراحي فك و صورت-طبقه۴ شنبه ندارد ندارد یک شنبه دكتر عطري (۱۸:۳۰-۱۷) ندارد دو شنبه ندارد ندارد سه شنبه دكتر يعقوبي(۱۴:۳۰-۱۲:۳۰ ) دكترجوادي(۱۲-۱۰) چهار شنبه دكتر امين خاكي(۱۱-۱۰) دكتر احمدي(۱۷-۱۵) ندارد …

ادامه نوشته »

برنامه پزشكان جراحي عمومي بيمارستان ميلاد

ليست كامل برنامه پزشكان جراحي عمومي بيمارستان ميلاد تهران ایام هفته جراح عمومي-طبقه۴ فوق تخصص جراحي-طبقه۴ شنبه دكترزيادلو(۱۲-۸) دكتر حميدي (۱۲-۸) دكتر پايدار (۱۶-۱۴) دكتر شفيعي (۱۷-۱۵) دكتر پيري (۱۶-۱۴) دكترغضنفري(توراكس ۱۲-۹) دكتربيك پور(ترميمي ۱۳-۱۰:۳۰) دكتر محسني (كولوركتال ۱۱-۹) یک شنبه دكتر ناري (۱۱-۸:۳۰) دكتر هاشميان (۱۲-۸) دكتر زيادلو (۱۱-۸) …

ادامه نوشته »

برنامه دكترهاي قلب و مغز و اعصاب بيمارستان ميلاد

برنامه پزشکان گوارش و نفرولوژی بیمارستان میلاد ایام هفته گوارش-طبقه۵ نفرولوژي-طبقه۵ شنبه دكتر زجاجي (۱۶-۱۴) دكتر محمدزاده (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰) دكتر حيدر نژاديان (۱۲-۸) دكتر براتي (۱۶-۱۴) یک شنبه دكترصدر(۱۲-۱۰) دكترمحمدزاده(۱۶-۱۴) دكترمحمودرضاهاشمي(۱۵-۱۳) دكترحسيني جدا (۱۶-۱۴) دكتر كريمي (۱۵:۳۰-۱۲:۳۰) دو شنبه دكتر محمدزاده(كبد)(۱۲ -۱۰) دكتر مخلصي (۱۵-۱۳) دكترصادقي زاده(۹:۳۰-۷:۳۰) دكتر باقري (۱۸:۳۰-۱۳) سه شنبه …

ادامه نوشته »